e
e 0624b BM 0625 BM 0677 BM 0686c BM 0757 BM 1000i BM
e_teh 0597 BM
ek' 0110a BM 0110c BM 0111a BM 0590b BM
ek'-k'an 1076 BM
ez'nab 0614b BM