TextHelpchinese
         Previous Next

此行即接前節義傳云云
此行即接前辨通云云

[十三]魯寡陶嬰 [十四]梁寡高行 [十五]陳寡孝婦

[第]五卷

Scroll Five

[「]節義傳[」]

The Principled and Righteous

[一]魯孝義保 [二]楚成鄭瞀 [三]晉圉懷嬴 [四][趙]昭越姬
[]五蓋将[之][六]魯義姑姊 [七]代趙夫人 [八]齊義繼母
[九]魯秋潔婦 [十]周主忠妾 [十一]魏節乳母 [十二]梁節姑姊
[十三]珠厓崖二義 [十四][郃]陽友姊 京師節女

[第]六卷

Scroll Six

[「]辯通傳[」]

The Accomplished Speakers

[一]齊管妾婧 [二]楚江乙母 [三]晉弓工女 [四]齊傷槐女
[五]楚野辯女 [六]阿谷處女 [七]趙津女娟 [八]趙佛肹母
[十]齊威虞姬 [九]齊鍾[鐘]離春[無鹽] [十一]齊宿瘤女 [十二]齊孤逐女

[ 列女傳目錄 / 二 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia