TextHelpchinese
         Previous Next

鳥降而生商此之謂也

頌曰

契母簡狄 敦仁勵翼 吞卵產子 遂自修餙[飾]
教以事理 推恩有德 契爲帝輔 盖母有力

[「]赞曰

玄丘遇瑞 命鳥自天 以人事治 率子長焉
司徒汝作 人禮惟莫 有娀之女 母道濯濯[」]

啟母塗山

Tushan, Mother of Qi

啟母者塗山氏長女也夏禹娶以爲妃既生啟辛壬
癸甲啟呱呱泣禹去而治水惟荒度土功三過其家
不入其門塗山獨明教訓而致其化焉及啟長化其
德而從其教卒致令名禹爲天子而啟爲嗣持禹之

[ 列女傳卷一 / 三 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia