TextHelpchinese
         Previous Next

楚莊樊姬

Ji, Wife of King Zhuang of Chu

楚姬者楚莊王之夫人也莊王即位好狩獵樊姬諫
不止乃不食禽獸之肉王改過勤於政事王嘗聽朝
罷晏姬下殿迎曰何罷晏也得無飢倦乎王曰與賢
者俱不知飢倦也姬曰王之所謂賢者何也曰虞丘
子也姬掩口而笑王曰姬之所笑何也曰虞丘子賢
則賢矣未忠也王曰何謂也對曰妾執巾櫛十一年
遣人之鄭衛求葬人進于王今賢于妾者二人同列
者七人妾豈不欲擅王之愛寵乎妾聞堂上兼女所
以觀人能也妾不能以私蔽公欲王多見知人能也

[ 二卷 八 ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia