TextHelpchinese
         Previous Next

齊女徐吾

Xu Wu, the Woman of Qi

齊女徐吾者齊東海上貧婦人也與鄰婦李吾之属
會燭相從夜績徐吾最貧而燭數不属李吾與其属
曰徐吾燭數不属請無與夜也徐吾曰是何言與妾
以貧燭不属之故起常先息常後灑掃陳席以待來
者自與蔽薄坐常處下凡為貧燭不屬故也夫一室
之中益一人燭不為暗損一人燭不為明何愛東壁
之餘光不使貧妾得蒙見哀之恩長為妾役之事使
諸君常有惠施于妾不亦可乎李吾莫能應遂復與
夜終無後言君子曰婦人以辭不見棄于隣則辭安

[ 六卷 二十九 ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia