TextHelpchinese
         Previous Next

齊女徐吾

Xu Wu, a Woman of Qi

齊女徐吾者齊東海上貧婦人也與鄰婦李吾之屬會
燭相從夜績徐吾最貧而燭數不屬李吾謂其屬曰徐
吾燭數不屬請無與夜也徐吾曰是何言與妾以貧燭
不屬之故起常先息常後灑掃陳席以待來者自與蔽
薄坐常處下凡爲貧燭不屬故也夫一室之中益一人
燭不爲暗損一人燭不爲明何愛東壁之餘光不使貧
妾得蒙見哀之恩長爲妾役之事使諸君常有惠施於
妾不亦可乎李吾莫能應遂復與夜終無後言君子曰
婦人以辭不見棄於鄰則辭安可以已乎哉

[ 列女傳卷二 / 十一(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia