TextHelpchinese
         Previous Next

王季妃太任

Tai Ren, Consort of Wang Ji

太任者文王之母摰任氏中女也王季娶爲妃太任之
性端一誠莊惟德之行及其有娠目不視惡色耳不聽
淫聲口不出敖言生文王而明聖太任教之以一而識
百君子謂太任爲能胎教古者婦人姙子寢不側坐不
邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視
于邪色耳不聽于淫聲夜則令瞽誦詩道正事如此則
生子形容端正才德必過人矣故姙子之時必慎所感
感於善則善感於惡則惡人生而肖萬物者皆其母感
於物故形音肖之文王母可謂知肖化矣

[ 列女傳卷一 / 十一(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia