TextHelpchinese
         Previous Next

上天數句可動穆公之心可免

秦穆公姬
穆姬者,秦穆公之夫人,晉獻公之女,太子申生之同
母姊,與惠公異母,賢而有義,獻公殺太子申生,逐群
公子,惠公號公子夷吾奔梁,及獻公卒,得因秦立,始
即位,穆姬使納群公子,曰,公族者,君之根本,惠公不
用,又背秦賂,晉饑,請粟於秦,秦與之,秦饑,請粟於晉,
晉不與,秦遂興兵與晉戰,獲晉君以歸,秦穆公曰,掃
除先人之廟,寡人将以晉君見,穆姬聞之,乃與太子
罃,公子弘與簡璧衰絰,履薪以迎,具告穆公曰,上天
降災,使兩君罷以玉帛相見乃以戎興,婢子娣姒不

[ 列女傳卷之二 / 六(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia