TextHelpchinese
         Previous Next

見求美人於王無益

楚莊樊姬
樊姬者,楚莊王之夫人也,莊王即位,好狩獵,樊姬諫
不止,乃不食禽獸肉,王改過勤政,嘗聽朝罷晏,姬下
殿迎曰,何晏也,得無饑倦乎,王曰,與賢者語,不知饑
倦也,姬曰,王之所謂賢者,何也,曰,虞丘子也,姬掩口
而笑,王曰,姬之所笑,何也,曰,虞丘子,賢則賢矣,未忠
也,王曰,何謂也,對曰,妾執巾櫛十一年,遣人之鄭衛
求美人進於王,今賢於妾者二人,同列者七人,妾豈
不欲擅王之愛寵乎,妾聞堂上兼女,所以觀人能也
妾不能以私蔽公,欲王多見,知人能也,竊聞虞丘子

[ 列女傳卷之二 / 八(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia