TextHelpchinese
         Previous Next

兄弟能讓亦賢母善教之有素
受託於生前不負託於死后且

齊義繼母者,齊二子之母也,宣王時,有闘死於道者,
吏訊之,被一創二子,兄弟立其傍,吏問之,兄曰,我殺
之,弟曰,非兄也,我殺之,期年,吏不能决,言之,相,相不
能决,言之王,王曰,今皆赦之,是縱有罪也,皆殺之,是
誅無辜也,寡人度,其母,能知子善惡試問其母,聽其
所欲殺活,相召其母,問曰,母之子殺人,兄弟欲相代
死,王問母何所欲殺活,母泣對曰,殺其少者,相問曰,
夫,少子者,人之所愛也,今欲殺之,何也,母對曰,少者,
妾之子也,長者,前妻之子也,其父疾且死之時,屬妾
曰,善飬視之,妾曰諾,今既受人之託,許人以諾,豈可

[ 列女傳卷之三 / 卅四(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia