TextHelpchinese
         Previous Next

五年别母近家奔馳礼也頋乃見婦從容飡飮 戯謔笑語曾不似婦人女子談

魯秋潔婦
潔婦者魯秋胡子妻也,既納之五日,去而官於陳,五
年乃歸,未至家,見路傍婦人採桑,秋胡子悅之,下車
謂曰,若曝採桑,吾行道遠願託桑蔭,下飡下齎休焉,
婦人採桑不輟秋胡子謂曰,力田不如逢豊年,力桑
不如見國卿,吾有金,願以與夫人婦人曰,嘻,夫採桑
力作,紡績織絍,以供衣食,奉二親,飬夫子,吾不願金,
所願卿無外意妾亦無淫泆之志,收子之齎與笥金,
秋胡子遂去,至家,奉金遺母,使人喚婦至,乃向採桑
者也,秋胡子慚,婦曰,子束髮辭親往仕,五年乃還,當

[ 列女傳卷之三 / 卅六(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia