TextHelpchinese
         Previous Next

這數句誠非婦人所能言見堯這等不劳民猶以為民

晉弓工妻
弓工妻者,晉繁人之女也,平公時,使其夫為弓,三年
乃成,平公引弓而射,不穿一札,平公怒,将殺之,其妻
請見,平公見之,妻曰,君聞昔者公劉之,行乎,羊牛踐
葭葦,惻然,為痛之,恩及草木,豈欲殺不辜者乎,秦穆
公有盗食其駿馬之肉,反飲之以酒,楚莊王臣援其
夫人之衣而絶纓,與飲大樂,此三君者,仁著於天下,
卒享其報,名垂至今,昔帝堯茅茨不剪,来椽不斵土
階三等,猶謂為之者勞,居之者逸也,今妾之夫,治造
此弓,為之亦勞,其幹生於太山之阿,一日三覩隂,三

[ 列女傳卷之四 / 六(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia