TextHelpchinese
         Previous Next

遷怒貳過有違聖言不侮鰥寡有違經典以此惕大夫是誠可 以為表乎

楚野辯女
楚野辯女者,昭氏之妻也,鄭簡公使大夫聘於荆,至
於狹路,有一婦人,乘車,與大夫轂擊,而折大夫車軸
大夫怒,将執而鞭之婦人乃言曰,君子不遷怒,不貳
過,今於狹路之中,妾已極矣,而子大夫之僕不肯少
引,是以敗子大夫之車,而反執妾,豈不遷怒哉,既不
怒僕,而反怨妾,豈不貳過哉,周書曰,毋侮鰥寡,而畏
高明,今子列大夫,而不為之表而遷怒貳過,釋僕執
妾,輕其微弱,豈可謂不侮鰥寡乎,吾鞭則鞭耳,惜子
之喪善也,大夫慚而無以應,遂釋之,而問之,對曰,妾

[ 列女傳卷之四 / 十一(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia