TextHelpchinese
         Previous Next

夫人深于礼教者
即此數言可以知夫人之智之賢所以為國之

衛靈公之夫人也,靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔,至
闕而止,過闕復有聲,公問夫人曰,知此謂誰,夫人曰,
此蘧伯玉也,公曰,何以知之,夫人曰,妾聞禮,下公門
式路馬,所以廣敬也,夫忠臣與孝子,不為昭昭變節
不為冥冥惰,行蘧伯玉衛之賢大夫也,仁而有智,敬
於事上,此其人,必不以暗昧廢禮,是以知之,公使視
之,果伯玉也,公反之以戯夫人曰,非也,夫人酌觴再
拜賀公,公曰,子何以賀,夫人曰,始妾獨以衛為有蘧
伯玉爾,今衛復有與之齊者,是君有二臣也,國多賢
臣國之福也,妾是以賀,公驚曰,善哉,遂語夫人其實

[ 列女傳之六 / 二(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia