TextHelpchinese
         Previous Next

此正大利大害處
乳母所以無重利之心

魏節乳母者,魏公子之乳母,秦攻魏,破之,殺魏王瑕,
誅諸公子,而一公子不得,令魏國曰,得公子者,賜金
千鎰,匿之者,罪至夷,節乳母與公子俱逃,魏之故臣,
見乳母而識之,曰,乳母無恙乎,乳母曰,嗟乎,吾奈公
子何,故臣曰,今公子安在,吾聞秦令曰,有能得公子
者,賜金千鎰,匿之者,罪至夷,乳母儻言之,則可以得
千金,知而不言,則昆弟無類矣,乳母曰,吁我不知公
子之處,故臣曰,我聞公子與乳母俱逃,母曰,吾雖知
之,亦終不可以言,故臣曰,今魏國已破亡,族已滅,子
匿之,尚誰為乎,母吁而言曰,夫見利而反上者,逆也,

[ 列女傳卷之七 / 二(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia