TextHelpchinese
         Previous Next

數言寫出下惠行一誄明昭大夫心

魯大夫柳下惠之妻也,柳下惠處魯,三黜而不去,憂
民救亂,妻曰,無乃凟乎,君子有二耻,國無道而貴,耻
也,國有道而賤,耻也,今當亂世,三黜不去,亦近耻矣,
魯下惠油油曰,民将陷於害,吾能已乎,且彼為彼,我
為我,彼雖裸裎,安能污我,乃油油然,與之處,而仕於
下位也,下惠既死,門人将誄之,妻曰,将誄夫子之德
耶,則二三子,不如妾之知也,乃誄曰,夫子之不伐兮,
夫子之不竭兮,夫子之信誠,而與人無害兮屈柔從
俗,不強察兮,蒙耻救民,德彌大兮,雖遇三黜,終不蔽
兮,愷悌君子,永能厲兮,嗟乎,惜哉,乃下世兮,庶幾遐

[ 列女傳卷之八 / 二(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia