TextHelpchinese
         Previous Next

門塗山獨明教訓而致其化焉,及啓長,化其德而從其教,
卒致令名,禹為天子而啓為嗣,持禹之功而不殞,君
子謂塗山彊於教誨,詩云,釐爾士女,從以孫子,此之謂
也,

商 首句:契母簡狄

Shang: Jiandi, Mother of Qi


契母簡狄者,有娀氏之長女也,當堯之時,與其妹娣
浴於玄丘之水,有玄鳥銜卵過而墜之,五色甚好,簡狄與
其妹娣競往取之,簡狄得而含之,誤而吞之,遂生契焉,簡
狄性好人事之治,上知天文,樂於施恵,及契長而教之理
順之序,契之性聰明而仁能育其教,卒致其名,堯使為司
徒,封之於亳,及堯崩,舜即位,乃勑之曰,契,百姓不親,五
品不遜,汝作司徒,而敬敷五教在寬,其後世世居亳,至殷

[ 列女傳卷一 / 二(a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia