TextHelpchinese
         Previous Next

太任者,文王之母,摯任氏中女也,王季娶為妃,太任之
性,端一誠莊,惟德之行,及其有娠,目不視惡色,耳不聽淫
聲,口不出敖言,生文王而明聖,太任教之以一而識百,君
子謂太任為能胎教,古者婦人姙子,寝不側,坐不邊,立不
蹕,不食邪味,割不正不食,席不正不坐,目不視于邪色,
耳不聽于淫聲,夜則令瞽誦詩,道正事,如此,則生子形容
端正,才德必過人矣,故姙子之時,必慎所感,感於善則善,

周 首句:太妊

Zhou: Tai Ren

感於惡則惡,人生而肖萬物者,皆其母感於物,故形音
肖之,文王母可謂知肖化矣,

周 首句:太姒

Zhou: Tai Si

太姒者,武王之母,禹後有莘姒氏之女,仁而明道,文王嘉
之,親迎于渭,造舟為梁,及入,太姒思媚太姜,太任,旦夕勤
勞以進婦道,太姒號曰文母,文王治外,文母治内,太姒生

[ 列女傳卷一 / 三(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia