TextHelpchinese
         Previous Next

多妄誅殛,乃為自安計,數奏鷹犬異駒,煬帝果喜,擢位
将軍,因泣謂諸子曰,早用而母言,得此久矣,帝有天下,詔
即所葬園為夀安陵,謚曰穆,及祔獻陵,尊為太穆皇后,
始太宗生,有二龍之符,后於諸子中,愛視最篤,後即位,過
慶善宫,覧觀哽欷,顧侍臣曰,朕生於此,今母后永違,育
我之德不可報,因號慟,左右皆流涕,乃享后于正寝,它日
幸九成宫,夢后若平生,既悟,潸然不自勝,明日詔有司
大發倉賑貧瘠,以為后報焉,上元中,益謚太穆神皇
后,

唐 首句:太宗文德順聖皇后長孫氏

Tang: Wendeshunsheng Empress Zhangsun, the Consort of Emperor Taizong

太宗文德順聖皇后,長孫氏,河南洛陽人,其先魏拓拔
氏,後為宗室長,因號長孫,髙祖穉,大丞相馮翊王,
曾祖裕,平原公,祖兕,左将軍,父晟,字季,涉經史,趫

[ 列女傳卷一 / 十七(a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia