TextHelpchinese
         Previous Next

魯大夫柳下惠之妻也,柳下惠處魯,三黜而不去,憂民救
亂,妻曰,無乃瀆乎,君子有二耻,國無道而貴,耻也,國有道
而賤,耻也,今當亂世,三黜而不去,亦近耻也,柳下惠曰,油
油之民,将陷於害,吾能已乎,且彼為彼,我為我,彼雖裸
裎,安能污我,油油然與之處,仕於下位,柳下既死,門
人将誄之,妻曰,将誄夫子之德耶,則二三子不如妾知
之也,乃誄曰,夫子之不伐兮,夫子之不竭兮,夫子之信誠,
而與人無害兮,屈柔從俗,不強察兮,蒙耻救民,德彌大兮,

周列國 首句:魯大夫柳下惠之妻

Warring States after Zhou: The Wife of Lui Xiahui of Lu

雖遇三黜,終不蔽兮,豈弟君子,永能厲兮,嗟呼惜哉,
乃下世兮,庶幾遐年,今遂逝兮,嗚呼哀哉,魂神泄兮,夫子
之謚,宜為惠兮,門人從之以為誄,莫能竄一字,君
子謂柳下惠妻能光其夫矣,詩曰,人知其一,莫知其他,此

[ 列女傳卷二 / 十三(a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia