TextHelpchinese
         Previous Next

也,子非吾子也,無入吾門,子發於是謝其母,然後納之,君
子謂子發母能以教誨,詩云,教誨爾子,式榖似之,此之謂
也,

周列國 首句:樊姬楚莊王之夫人

Warring States after Zhou: Ji, Wife of King Zhuang of Chu

樊姬,楚莊王之夫人也,莊王即位好狩獵,樊姬諫不止,乃
不食禽獸之肉,王改過勤於政事,王嘗聽朝罷晏,姬下殿
迎曰,何罷晏也,得無飢倦乎,王曰,與賢者語,不知飢倦也,
姬曰,王之所謂賢者何也,曰,虞丘子也,姬掩口而笑,王曰,
姬之所笑何也,曰,虞丘子賢則賢矣,未忠也,王曰,何謂也,
對曰,妾執巾櫛十一年,遣人之鄭衞求美人進於王,今賢
於妾者二人,同列者七人,妾豈不欲擅王之寵愛哉,妾聞,
堂上兼女,所以觀人能也,妾不能以私蔽公,欲王多見,知
人能也,今虞丘子相楚十餘年,所薦非子弟,則族昆弟,未

[ 列女傳卷二 / 十九(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia