TextHelpchinese
         Previous Next

子謂叔敖之母知道德之次,詩云,母氏聖善,此之謂也,

周列國 首句:伯贏

Warring States after Zhou: Bo Ying of King Ping of Chu

伯嬴者,秦穆公之女,楚平王之夫人,昭王之母也,當昭王
時,楚與吳為柏舉之戰,吳勝楚,遂入至郢,昭王亡,吳王闔
閭盡妻其後宫,次至伯嬴,伯嬴持刃曰,妾聞天子者,天
下之表也,公侯者,一國之儀也,天子失制,則天下亂,諸侯
失節,則其國危,夫婦之道,固人倫之始,王教之端,是以明
王之制,使男女不親授,坐不同席,食不共器,殊椸枷,
異巾櫛,所以施之也,若諸侯外淫者絶,卿大夫外淫者放,
士庻人外淫者宫割,夫然者,以為仁失,可復以義,義失,可
復以禮,男女之失,亂亡興焉,夫造亂亡之端,公侯之所絶,
天子之所誅也,今君王棄儀表之行,縦亂亡之欲,犯誅絶
之事,何以行令訓民,且妾聞生而辱,不若死而榮,若使君

[ 列女傳卷二 / 二十(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia