TextHelpchinese
         Previous Next

求生,不若留而死耳,於是使者取符,則水大至,臺崩,夫人
流而死,王曰,嗟夫,守義死節,不為苟生,處約持信,以成其
貞,乃號之曰貞姜,君子謂貞姜有婦節,詩云,淑人君子,其
儀不忒,此之謂也,

周列國 首句:楚昭越姬

Warring States after Zhou: King Zhao of Chu’s Beauty of Yue

楚昭越姬者,越王勾踐之女,楚昭王之姬也,昭王燕遊,蔡
姬在左,越姬參右,王親乘駟以馳逐,遂登附社之臺,以望
雲夢之囿,觀士大夫逐者,既驩,乃顧謂二姬曰,樂乎,蔡姬
對曰,樂王曰,吾願與子生若此,死又若此,蔡姬曰,昔敝邑
寡君固以其黎民之役,事君王之馬足,故以婢子之身為
苞苴玩好,今乃比於妃嬪,固願生俱樂,死同時,王顧謂
史書之,蔡姬許從孤死矣,乃復謂越姬,越姬對曰,樂則樂
矣,然不可久也,王曰,吾願與子生若此,死若此,其不可得

[ 列女傳卷二 / 二十一(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia