TextHelpchinese
         Previous Next

德武别後,容貌毀悴,常讀佛經,不御膏澤,李氏之姊妹
在都邑者,歲時朔望,必命左右致敬而省焉,嘗讀列女傳,
見稱述不改嫁者,乃謂所親曰,不踐二庭,婦人常理,何為
以此載於記傳乎,後十餘年間,與德武音信斷絶,矩欲奪
其志,時有柳直求婚許之,期有定日,乃以剪刀斷其髮,悲
泣絶粒,矩不可奪,乃止,德武已於嶺表娶爾朱氏為妻,及
遇赦得還,至襄州,聞裴守節,乃出其後妻,為夫婦如初,

唐 首句:楚王靈龜妃上官氏

Tang: Lady Shang-guan, the Consort of Prince Chu, Ling Gui

楚王靈龜妃上官氏,秦州上邽人,父懷仁,右金吾将軍,
上官年十八,歸于靈龜,繼楚哀王後,而舅姑具存,朝夕侍
奉,恭謹彌甚,凡有新味,非經獻不先嘗,靈龜薨将葬,前妃
閻氏嫁不踰年而卒,又無近族,衆議欲不舉之,上官氏曰,逝
者有知,魂可無託乎,乃備禮合葬,聞者嘉歎,服除,諸兄姊

[ 列女傳卷二 / 三十五(a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia