TextHelpchinese
         Previous Next

謂曰,妃年尚少又無所生,改醮異門禮儀常範,妃可思之,
妃掩泣對曰,丈夫以義烈標名,婦人以守節為行,未能即
先犬馬以徇溝壑,寧可復飾粧服有他志乎,遽将截鼻割
耳以自誓,諸兄姊知其志不可奪,歎息而止,尋卒,

唐 首句:高叡妻秦氏

Tang: Lady Qin, the Wife of GaoRui

髙叡妻,秦氏女也,叡為趙州刺史,為黙啜所攻,州陷,叡
仰藥不死,夫妻至黙啜所,示以寶帶異袍,曰,降我賜爾官,
不降且死,叡視秦,秦曰,君受天子恩,當以死報,賊一品官
何足榮,自是皆瞑目不語,黙啜知不可屈,乃殺之,

唐 首句:楊烈婦

Tang: The Heroic Woman Yang

楊烈婦者,李侃妻也,建中末,李希烈謀襲陳州,侃為項城
令,以城小賊銳欲逃去,婦曰,君而逃,尚誰守,侃曰,兵少財
乏若何,婦曰,縣不守,則地賊地也,倉廪府庫,皆其積也,百
姓皆其戰士也,於國家何有,請重賞募死士,尚可濟,侃乃

[ 列女傳卷二 / 三十五(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia