TextHelpchinese
         Previous Next

是石泉連三日地大震,有聲如雷,天雨雪,屋瓦皆落,邦人
震恐,勘官李志寧疑其獄,夕具衣冠禱于天,俄假寐坐廳
事,恍有猿墜前,驚悟,呼吏卒索之,不見,志寜自念夢兆非
殺人者袁姓乎,有門卒忽言張氏饋食者曰袁大,明日袁
至使吏執之,曰,殺人者汝也,袁色動,遽曰,吾憐之久矣,願
就死,問之,云適盗庫金,會雍歸,遂殺之,楊乃得免,時女死
纔數日也,獄上,郡榜其所居曰孝感坊

宋 首句:趙氏

Song: Lady Zhao

趙氏,貝州人,父甞舉學究,王則反,聞趙氏有殊色,使人刼
致之,欲納為妻,趙日號哭,慢罵求死,賊愛其色不殺,多使
人守之,趙知不脫,乃紿曰,必欲妻我,宜擇日以禮聘,賊從
之,使歸其家,家人懼其自殞,得禍于賊,益使人守視,賊具
聘幣,盛輿從来迎,趙與家人訣曰,吾不復歸此矣,問其故,

[ 列女傳卷三 / 二十(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia