TextHelpchinese
         Previous Next

宋 首句:王氏

Song: Lady Wang

王氏,利州路提舉常平司幹辦公事劉當可之母也,紹定
三年,就飬興元,元兵破蜀,提刑龎援檄當可詣行司議事,
當可捧檄白母,王氏毅然勉之,曰,汝食君禄,豈可辭難,當
可行,元軍屠興元,王氏義不辱,大罵投江而死,其婦杜氏
及婢僕五人,咸及于難,當可聞變,奔赴江滸,得母喪以
歸,詔贈和義郡夫人

宋 首句:詹氏女

Song: Lady Zhen

詹氏女,蕪湖人,紹興初,年十七,淮寇號一窠蜂,倐破縣,女
歎曰,父子無俱生理,我計决矣,頃之賊至,欲殺其父兄,女
趋而前拜曰,妾雖窶陋,願執巾帚以事将軍,贖父兄命,不
然,父子併命無益也,賊釋父兄縛,女麾手使亟去,無相念,
我得侍将軍,何所憾哉,遂随賊行數里,過市東橋,躍身入
水死,賊相顧駭歎而去

[ 列女傳卷三 / 二十三(a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia