TextHelpchinese
         Previous Next

[改過王云選注王上有三年二字改下無過字曹云類聚帝系部作二年王感之 ] 勤於政
事王嘗聽朝罷晏姬下殿[王云古人所居通謂之殿]迎曰何罷晏
也得無飢倦乎[洪云飢倦當作𠙆倦漢書司馬相如傳窮極倦𠙆郭璞曰疲憊也又曰 𠙆]
[疲極此與下文俱作飢倦者淺人所改道管案列子湯問飢惓則飮神瀵]王曰與賢者語
不知飢倦也姬曰王之所謂賢者何也[王云文選注引賢者下有]
[諸侯之客與將國中士也十字無何也二字梁云文選景福殿賦注引以下文亦多異大意則同]
虞丘子也梁云韓詩外傳作沈令尹姬掩口而笑王曰姬之所笑
何也曰虞丘子賢則賢矣未忠也王曰何謂也對曰
妾執巾櫛十一年[王云選注引作妾率得充後宮]遣人之鄭衛求美
人進於王[史記莊王左抱鄭姬右抱越女琴操莊王愛幸樊姬不敢專席飾衆妾使更侍王]

[ 列女傳集注卷二 / 六 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia