TextHelpchinese
         Previous Next

其妻曰楚王欲以我爲相遣使者持金來今日爲相
明日結駟連騎食方丈於前可乎妻曰夫子織屨以
爲食非與物無治也[王云韓詩外傳無非字又作北郭先生事梁云 \無非字渚宮舊]
[事同]左琴右書樂亦在其中矣夫結駟連騎所安不過
容膝食方丈於前所甘不過一肉[王云外傳甘上有所字梁云從文選]
[七命注引增渚宮舊事有所字]今以容膝之安一肉之味而懷楚國
[之憂外傳懷作殉 ] 其可乎亂世多害妾恐先生之不保命
也於是子終出謝使者而不許也[自楚王至此皆見外傳 ] 遂相
與逃而爲人灌園君子謂於陵妻爲有德行詩云愔
愔良人[王云此亦魯詩毛作厭厭梁云湛露厭厭夜飮韓詩作愔愔見釋文]秩秩德音

[ 列女傳集注卷二 / 二十 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia