TextHelpchinese
         Previous Next

下衆物滿則損俾獻不聽密果滅殞

楚武鄧曼

Man of Deng, Consort of King Wu of Chu

鄧曼者武王之夫人也[王云武上脫楚字鄧國名曼姓國語曰鄧由楚曼 ]
使屈瑕爲將伐羅屈瑕號莫敖與羣帥悉楚師以行
鬭伯比謂其御曰莫敖必敗舉趾高心不固矣見王
曰必濟師王以告夫人鄧曼[梁云當依左傳重鄧曼二字 ] 曰大夫
非衆之謂也其謂君撫小民以信訓諸司以德而威
莫敖以刑也莫敖狃於蒲騷之役將自用也必小羅
君若不鎭撫其不設備乎於是王使賴人追之不及
莫敖令於軍中曰諫者有刑及鄢師次亂濟[王云左傳作亂]

[ 列女傳集注卷三 / 二 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia