TextHelpchinese
         Previous Next

[兩觀者亦臺門臺門者不盡兩觀而門處自是闕然故闕可通稱魯得 用天子禮子家駒尙以兩觀爲僭]
[衛何得有兩觀乎 ] 過闕復有聲公問夫人曰知此謂誰[王云謂當]
[作爲梁云古書多以謂作爲 ] 夫人曰此必蘧伯玉也[梁云必字舊脫從御覽人]
[事部增 ]公曰何以知之夫人曰妾聞禮下公門式路馬
所以廣敬也夫忠臣與孝子不爲昭昭信[變][梁云信舊誤變]
[從御覽改信古申字]不爲冥冥墮行[說文夕冥也荀 子修身篇行乎冥冥注謂行事不務]
[求人之知梁云墮舊誤惰從御覽改方言隋易也墮與隋同 ] 蘧伯玉衛之賢大夫
也仁而有智敬於事上此其人必不以闇昧廢禮是
以知之公使視之果伯玉也公反之[王云謂不以實告也以戲]
夫人曰非也夫人酌觴[梁云酌御覽作進 ] 再拜賀公公曰子

[ 列女傳集注卷三 / 八 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia