TextHelpchinese
         Previous Next

舊圖作夫人之知必遽伯君

何以賀寡人夫人曰始妾獨以衛爲有蘧伯玉爾今
衛復有與之齊者是君有二賢臣也[梁云賢字舊脫從御覽補 ]
多賢臣國之福也妾是以賀公驚曰善哉遂語夫人
其實焉君子謂衛夫人明於知人道[王云道字疑衍梁云道上疑脫 ]
[之字 ]夫可欺而不可罔者其明智乎詩云我聞其聲不
見其人[王云毛作身 ] 此之謂也

頌曰衛靈夜坐夫人與存有車轔轔中止闕門夫人
知之必伯玉焉維知識賢問之信然

齊靈仲子

Zhong Zi, Wife of Duke Ling of Qi

齊靈仲子者宋侯之女[王云侯當作公 ]齊靈公之夫人也初

[ 列女傳集注卷三 / 九 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia