TextHelpchinese
         Previous Next

壬癸甲[梁云尙書鄭注娶於塗山三宿而爲帝所命治水水經淮水注引呂氏春秋禹娶塗山氏]
[女自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日道管案說文九江當嵞民以辛壬癸甲]
[之日嫁娶楚辭天問注禹以辛酉日娶甲子日去而有啟竊謂有字言塗山有身也若如史記所云辛壬]
[娶塗山癸甲遂生啟斷無是理吳越春秋云取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啟啟生不見父晝夜呱呱]
[啼泣最爲明白然則此傳云旣生啟辛壬癸甲啟呱呱泣禹去而治水似生啟後禹始去者非也旣生啟]
[句旣字一逗言娶塗山爲妃旣而生啟也以下始敘禹之勤於治水全賴塗山教訓其子馬云路史注引]
[言娶四日而去治水啟旣生呱呱泣是古本辛壬癸甲下當作禹去而治水啟旣生呱呱泣今本誤以旣]
[生啟移於辛壬癸甲之上又以禹去而治水移於啟呱呱泣之下又頌以辛壬癸甲禹往敷土接於維配]
[帝禹之下足證今本實有譌脫矣道管案馬說據路史及頌證啟呱呱泣應在禹去而治水句下碻無可]
[疑頌亦敘啟呱呱泣於禹往敷土下也惟旣生啟句不必在辛壬癸甲下路史所引作娶四日無辛壬癸]

[ 列女傳集注卷一 / 六 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia