TextHelpchinese
         Previous Next

[夏斬陰木王云外傳曰太山之南烏號之柘是也覩陰陽察視其陰陽也向日爲陽背日 爲陰考工記曰]
[必矩其陰陽 ] 傅以燕牛之角纒以荆麋之筋糊以阿魚之
[考工記幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也膠也者以爲 和也王云類聚阿作河]
[與外傳同北堂書鈔仍作阿疑作河者是御覽引綦母邃注曰燕角善楚筋細河 膠黏也曹云事類賦注]
[糊作附阿亦作河 ] 此四者皆天下之妙選也而君不能以穿
一札是君之不能射也而反欲殺妾之夫不亦謬乎
妾聞射之道左手如拒石[梁云石字舊脫從御覽增拒石與下附枝對文越絶]
[書左手如附泰山右手如抱嬰兒文意相同類聚史記周紀索隱引亦脫石字]右手如附枝
[梁云附御覽作拊枝類聚作支道管案考工記直者如生焉繼者如附焉鄭注如附如附枝 之宏殺也]
[右手發之左手不知王云如拒言力勇也附枝不敢縱也左手不知腕不動也外傳]

[ 列女傳集注卷六 / 六 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia