TextHelpchinese
         Previous Next

楚野辨女

The Discriminating Woman of the Chu Countryside

楚野辨女者昭氏之妻也[王云昭屈景楚之公族大家非鄙野之 人此稱未聞]
鄭簡公使大夫聘於荆至於狹路有一婦人乘車與
大夫遇[梁云遇字舊脫從御覽刑法部增 ] 轂擊而折大夫車軸戰國策齊
[策臨淄之途車䡰擊注䡰劉作轂 ] 大夫怒將執而鞭之婦人曰妾聞
君子不遷怒不貳過今於狹路之中妾已極矣王云言狹
[路窮極無可避也牟云釋詁極至也言已先至其地梁云 御覽作妾之避以極矣 ]而子大夫
之僕不肯少引[梁云御覽作伺王云子者尊之之稱 引猶卻也言子之僕不肯少引卻是]
[其過在僕]是以敗子大夫之車而反執妾豈不遷怒哉旣
不怒僕而反怒妾[梁云下怒字舊誤怨從御覽改]豈不貳過哉周書

[ 列女傳集注卷六 / 八 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia