TextHelpchinese
         Previous Next

子與在論中[卽王制論定然後官之之論 ] 此君之臣非妾之子君
有暴臣妾無暴子是以言妾無罪也襄子曰善夫佛
肸之反寡人之罪也遂釋之君子曰佛肸之母一言
而發襄子之意使行不遷怒之德以免其身詩云旣
見君子我心寫兮此之謂也

頌曰佛肸旣叛其母任理[案任疑作在形最相近 ]將就於論自
言襄子陳列母職子長在君襄子說之遂釋不論

齊威虞姬

Yu, the Beauty of King Wei of Qi

虞姬者名娟之[王云文選注引娟作損梁云文選景福殿賦 ]齊威王之姬
也威王卽位九年不治委政大臣諸侯並侵之其[梁云]

[ 列女傳集注卷六 / 十四 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia