TextHelpchinese
         Previous Next

右以惑我王使游五百里之外以觀其勢王已出姦
臣必倚敵國而發謀王必不得反國姪願往諫之其
母曰汝嬰兒也安知諫不遣姪乃逃以緹竿爲幟[王云 ]
[緹赤色帛以赤帛揭於竿首爲幟也 ]姪持幟伏南郊道旁王車至姪舉
其幟王見之而止使人往問之使者報曰有一女童
伏於幟下願有謁於王王曰召之姪至王曰女何爲
者也姪對曰妾縣邑之女也欲言隱事於王恐壅閼
蔽塞而不得見聞大王出遊五百里因以幟見王曰
子何以戒寡人姪對曰大魚失水有龍無尾[曹云此亦隱也 ]
[文心雕龍諧讔篇莊姬託辭於龍尾臧文謬書於羊裘 ] 牆欲內崩而王不視王

[ 列女傳集注卷六 / 二十四 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia