TextHelpchinese
         Previous Next

遂與如齊文姜與襄公通桓公怒禁之不止文姜以
告襄公襄公享桓公酒醉之使公子彭生抱而乘之
因拉其脅而殺之[王云拉折也脅幹也謂脅骨道管案公 羊傳夫人譖公於齊侯公曰]
[同非吾子也齊侯之子也齊侯怒與之飮酒於其出焉使 ] 公子彭生送之於其乘焉搚幹而殺之注搚折
[聲也扶上車以手搚折其幹] 遂死於車魯人求彭生以除恥齊人
殺彭生詩曰亂匪降自天生自婦人此之謂也

頌曰文姜淫亂配魯桓公與俱歸齊齊襄淫通俾厥
彭生摧幹拉胸維女爲亂卒成禍凶

魯莊哀姜

Ai Jiang of Duke Zhuang of Lu

哀姜者齊侯之女莊公之夫人也[王云莊上脫魯字 ] 初哀姜

[ 列女傳集注卷七 / 八 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia