TextHelpchinese
         Previous Next

從之巫臣使介歸幣於楚而與夏姬奔晉大夫[王云大夫]
[之上有脫文左傳遂奔晉晉人使爲邢大夫 ]子反怨之遂與子重滅巫臣
之族而分其室詩云乃如之人兮[王云毛詩兮作也 梁云韓詩外傳同]
懷昏姻也大無信也不知命也言嬖色殞命也

頌曰夏姬好美滅國破陳走二大夫殺子之身殆誤
楚莊敗亂巫臣子反悔懼申公族分

齊靈聲姬

Sheng Ji, Wife of Duke Ling of Qi

聲姬者魯侯之女靈公之夫人[王云靈上脫齊字 ]太子光之
母也號孟子淫通於大夫慶尅[梁云左傳作克]與之蒙衣乘
輦而入於閎[王云輦人輓車也閎巷門也與之左傳作與婦人三字此有脫誤言 慶尅與婦]

[ 列女傳集注卷七 / 十五 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia