TextHelpchinese
         Previous Next

上與東郭姜戲公下從之東郭姜奔入戸而閉之公
推之曰開余東郭姜曰老夫在此未及收髮[王云老夫謂崔]
[子託言崔子在內沐未及收髮故且閉戸] 公曰余開[聞]崔子之疾也不開[聞王云]
[公言崔子方有疾汝乃託言耳何敢不開乎梁云上開字當作問公自言來問疾也不 開言何故不開道]
[管案余開卽上開余意惟不開二字不必作公言直是東郭姜終不開戸故下文 接言自側戸出 ]
子與姜自側戸出閉門聚衆鳴鼓公恐擁柱而歌[梁云]
[左傳服虔注一曰公自知見欺恐不得出故歌以自悔本此傳爲說王云擁柱 而歌以自傷 ] 公請
於崔氏曰孤知有罪矣請改心事吾子若不信請盟
崔子曰臣不敢聞命乃避之公又請於崔氏之宰曰
請就先[元]君之廟而死焉崔氏之宰曰君之臣杼有疾

[ 列女傳集注卷七 / 十七 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia