TextHelpchinese
         Previous Next

[理其繁辭重者申其餘意]潛玄宮兮幽以淸應門閉兮禁闥扃華
殿塵兮玉階苔中庭萋兮綠草生廣屋蔭兮幨[帷][幄]
[王云外戚傳作廣室陰兮帷幄暗 ]房櫳虛兮風泠泠感帷裳兮發紅
羅紛悴[綷][縩]兮紈素聲 [王云帷裳裳正幅也紅羅當作綺羅此與外戚傳俱誤作紅悴]
[憏與萃蔡同外戚傳作綷縩文選琴賦注又引作翠粲俱 新衣聲紈亦素也齊人工作之]神眇眇
兮密靖[靚][梁云靖漢書作靚 ] 君不御兮誰爲榮俯視兮丹墀
思君兮履綦[王云綦履飾也]仰視兮雲屋雙涕下兮橫流 [ 王云]
[外戚傳無下字]顧左右兮和顏酌羽觴兮銷憂惟人生兮一
世忽壹[一]過兮若浮[ 梁云壹漢書作一 ]已獨嚮兮高明[梁云嚮漢書作]
[享 ] 處生民兮極休勉娛精兮極樂[ 梁云娛漢書作虞 ] 與福祿

[ 列女傳集注卷八 / 十三 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia