TextHelpchinese
         Previous Next

列女傳補注序

Preface of “Lienü zhuan bu zhu” by Ma Ruichen

劉向列女傳八卷古有曹大家綦母邃虞貞節三家
注今皆不傳世所傳明黃省曾列女傳本及明繪圖
本皆無注傳寫溷淆寖失其舊此福山王婉佺安人
補注所爲作也往歲瑞辰以年家子弟問學於郝蘭
臯先生先生方爲爾雅疏每寫數頁輒以見示往復
討論心獲良多檮昧所及過蒙採錄旣乃出安人所
著列女傳補注相示受而讀之其立論則原本禮經
其詁義則讀應爾雅考譌正謬必廣證乎羣書訂異
參同亦兼綜夫衆說博而不蕪精而不鑿洵足傳子

[ 列女傳補注馬敘 / 一 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia