TextHelpchinese
         Previous Next

靈公與夫人夜坐。聞車聲轔轔。至闕而止。
過闕復有聲。公問夫人曰。知此謂誰。夫人
曰。此蘧伯玉也。公曰何以知之。夫人曰。妾
聞禮。下公門。式路馬。所以廣敬也。夫忠臣
與孝子。不爲昭昭伸節。不爲冥冥惰行。蘧
伯玉。衞之賢大夫也。仁而有智。敬於事上。
此其人必不以暗昩廢禮。公視之果伯玉

[ 女鏡 卷二/ 二十九 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia