TextHelpchinese
         Previous Next

復為詩連珠以見意永徽元年卒贈賢妃妃上疏諌帝息兵罷
役文甚豊典女弟為高宗偼伃亦文藻世以擬漢班氏云
秋風函谷應詔云秋風起函谷劲氣動河山偃松千嶺上離兩
二陵間低雲愁廣隰落日惨潼關此時飄紫氣應驗真人還
長門怨云舊愛柏梁臺新寵昭陽殿守分辭方輦含情泣團扇
一朝歌舞荣宿昔詩書賤頽恩誠已矣覆水難重薦
賦得北方有佳人云由来稱獨立本自號傾城柳葉眉間發桃
花臉上生腕揺金釧響步轉玉環鳴纎腰宜寳㭑紅衫艶織成
懸知一顧重别覺舞腰輕

武后

Empress Wu

武氏名曌高宗則天皇后也文水人初為太宗才人賜號武媚

[ 卷六/ 二 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia