TextHelpchinese
         Previous Next

父母家及父母家亦逼回于是不能為塵俗事願獨居静室修
道以資舅姑蒯潯與父母俱有他疑乃弃之于一室而逍遥但
以香水為資絶食静想自歌曰笑看滄海欲成塵王母花前别
衆真千載卻歸天上去一心珍重世間人蒯潯家及鄰里悉以
為妖狂夜聞室内有人言話聲及曉見獨坐亦不驚又三日晨
起舉家聞屋裂如雷但見所服衣履在室内仰視半天有雲霞
煙靄煥赫鵉鶴飛鳴復有仙樂香軿綵伏羅列逍遥與衆仙俱
在雲中歷歷言分别言語蒯潯馳報逍遥父母到猶見之邑郭
之人咸奔觀望無不驚嘆
七卷終

[ 卷七/ 十一 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia