TextHelpchinese
         Previous Next

在天○山陵自出○道里悠遠○山川間之○将子無死○尚能復来○穆王
答之曰、予歸東土○和洽諸夏○萬民平均○吾願見汝○比及三年将
復而野、

柳下惠妻

The Wife of Liu Xiahui

柳下惠死、門人将誄之、其妻曰、将誄夫子之德耶、則二三子不
如妾知之也、乃誄曰、夫子之不伐兮○夫子之不竭兮○夫子之信
誠而與人無害兮○柔屈從俗不強察兮○蒙恥救民○德彌大兮○雖
遇三黜○終不弊兮○豈弟君子○永能厲兮○嗟呼惜哉○乃下世兮○庻
幾遐年○今遂逝兮○嗚呼哀哉○魂神泄兮○夫子之謚○宜為惠兮○

次室女

The Woman of Qishi of Lu

次室女、魯處女也、常倚柱悲吟而嘯、鄰人謂曰、欲嫁耶、何吟之

[ 卷一/ 二 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia