TextHelpchinese
         Previous Next

悲也、女曰、嗟乎吾傷民心、悲而嘯、豈欲嫁哉、自傷懐潔而為鄰
人所疑、于是褰裳而去之、入山林之中、見貞女之廟、有女貞木
焉、喟然嘆息、援琴而歌曰、菁菁茂木、隐獨榮兮○變化垂枝、含蕤
英兮○修身飬志、建令名兮○厥道不同、善惡并兮○屈躬就濁、世疑
清兮○懐忠見疑、何貪生兮○遂自縊而死、女貞木者、少隂之精、冬不落葉、即今冬青樹也、

陶嬰

Tao Ying

嬰、魯陶明女也、少寡、飬幼孤無彊昆弟、紡績為産、魯人聞其義
将求焉、嬰聞之、恐不得免、乃作黄鵠歌曰、悲夫黄鵠之早寡兮○
七年不雙○宛頸獨宿兮○不與衆同○夜半悲鳴兮○想其故雄○天命
早寡兮○獨宿何傷○寡婦念此兮○泣下數行○嗚呼哀哉兮○死者不
可忘○飛鳥尚然兮○况於貞良○雖有賢雄兮○終不重行○魯人不敢

[ 卷一/ 二 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia