TextHelpchinese
         Previous Next

造○冤如之何○羽族之長○名為鳯凰○一日失雄○三年感傷○雖有衆
鳥○不為匹雙○故見鄙姿○逢君輝光○身遠心邇○何曾暫忘○

勾踐夫人

The Lady of King Gou Jian of Yue

勾踐夫人者、越王勾踐之夫人也、越為关所敗、勾踐去國事吴、
身為臣、夫人為妾、及渡浙江、夫人見烏鵲啄江渚之鰕、飛去復
来、因據船慟哭、而作歌曰、仰飛鳥兮烏鳶、凌玄虛兮翩翩○集洲
渚兮優恣○啄鰕矯翮兮雲間○任厥性兮往還○妾無罪兮負地○有
何辜兮譴天○風颿獨兮西往○孰知返兮何年○心惙惙兮若割○淚
泫泫兮雙懸○又歌曰、彼飛鳥兮鳶烏○已迴翔兮翕蘇○心在専兮
素鰕○何居食兮江湖○迴復翔兮游颺○去復返兮於乎○始事君兮
去家○終我命兮君都○終来遇兮何辜○離我國兮去吴○妻衣褐兮

[ 卷一/ 四 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia