TextHelpchinese
         Previous Next

詩女史纂

Shinu shi zuan Scroll Two

處囊齋主人輯

戚夫人

Lady Qi (the concubine of Emperor Gao of Han)

戚姬、漢高帝夫人也、帝愛幸姬、生趙隐王如意、先是數欲易太
子、及惠帝立、吕后為皇太后、乃令永巷囚夫人、髠鉗、衣赭衣、令
春、夫人舂且歌曰、子為王母為虜、終日舂薄暮、常與死為伍、相
離三千里、當誰使告女、太后聞之、大怒曰、乃欲倚子耶、召趙王
殺之、夫人遂有人彘之禍、

華容夫人

Lady Hua Rong (the concubine of King Yin of Han)

華容、燕王旦夫人也、王與蓋主上官桀等謀不軌、事敗、王憂懣、
乃置酒萬載宫、會賓客群臣妃妾、王自作歌曰、歸空城兮○狗不

[ 卷二/ 一 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia