TextHelpchinese
         Previous Next

昆莫年老語言不通、公主悲怨、乃作歌曰、吾家嫁我兮天一方○
遠託異國兮烏孫王○穹廬為室兮旃為墙○以肉為食兮酪為漿○
居常土思兮心内傷○願為黄鵠兮歸故鄉○

王嬙

Wang Qiang

王嫱、字昭君、漢元帝宫人、元帝後宮既多不得常見、乃使畫工
圖其形、案圖召幸、宫人皆賂畫工、多者十萬、少者不减五萬、昭
君自恃其貌、獨不與、乃惡圖之、及後匈奴入朝、選美人配之、昭
君之圖當行、及入辭、光彩射人、悚動左右、天子方重信外國、悔
恨不及、窮案其事、畫工毛延夀棄市、昭君恨帝始不見遇、乃作
怨思之歌曰、秋木萋萋○其葉萎黄○有鳥處山○集于苞桑○飬育毛
羽○形容生光○既得升雲○上遊曲房○離宫絶曠○身體摧藏○志念抑

[ 卷二/ 四 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia